Utvikling av Langemyr-området – et avgjørende steg mot utslippskutt

Oversiktsbilde over Langemyrområdet.

Langemyrprosjektet har blitt tildelt Enova-støtte, og fortsetter med å jobbe for et klimapositivt teknologi- og transportknutepunkt på Langemyr. Dette er et viktig prosjekt for regionens klimaarbeid.

Langemyrprosjektet er et samarbeid mellom Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune. Målet er å gjøre Langemyrområdet til et klimapositivt teknologi- og transportknutepunkt, ved å se på hvordan man mest effektivt kan kutte utslipp, effektivisere energibruk og oppnå synergier mellom aktørene som opererer i området.

En modell for flere

Prosjektleder Mariann Skei Fossheim er glad for at Enova har valgt å støtte prosjektet.

- Det er et forprosjekt som nå har mottatt støtte, og vi regner med at dette betyr at det også er aktuelt å få støtte til hovedprosjektet som kommer i etterkant. Vi ser på potensialet som ligger i slike knutepunkt-områder, som Langemyr er et eksempel på, og Langemyr kan være en modell for lignende prosjekter andre steder i Norge og i utlandet.

Prosjektet som er ledet av Infracity AS er et koordineringsprosjekt som både skal koordinere og legge til rette for kommunikasjon blant flere parallelle og uavhengige prosjekter, og sette opp en modell som viser totalbehovene i området. Modellen er en såkalt digital tvilling, som kan vise det akkumulerte kraft- og transportbehovet for alle prosjektene i området. Dette er nyttig for eksempel for kraftselskapet som kan planlegge for hvor mye kraftnettet i området bør dimensjoneres for i fremtiden.

Koordineringsprosjektet koordinerer også søknader og midler, og kan hjelpe de andre prosjektene med søknader. Hovedprosjektet kommer til å gå enda mer konkret inn i ulike tiltak.

Bedre rusta med samarbeid

Bakgrunnen for dette prosjektet, er at flere aktører hadde sett seg ut nettopp Langemyrområdet til nye prosjekter. En framtidig ringvei er en viktig grunn for at dette området er så attraktivt. COWI ble først engasjert til å kartlegge alle disse aktørene.

- Rapporten fra COWI konkluderte med at det var både smart og ønskelig å koordinere alle prosjektene, for å se på hvordan de påvirker hverandre. Samarbeid mellom flere prosjekter gjør dem bedre rusta, forteller Fossheim.

Infracity gikk så inn som en nøytral part, uten eierinteresser i noen av prosjektene. Dette gjorde dem i stand til å se området i et overordnet perspektiv. Fossheim forklarer:

- Vi kan gi alle prosjektene et overblikk over framtida, og oppfordre til samarbeid. For eksempel kan vi se om en ladestasjon som et av prosjektene planlegger, kan brukes av flere aktører til ulike tidspunkt. Dermed kan vi finne muligheter for å spare både penger og klimagassutslipp for selskapene. Vi kan også hjelpe dem med å finne smarte løsninger og grønne investeringer som gir en reell effekt for klimaet.

Et unikt område

COWI-rapporten som var forgjengeren til dette prosjektet, slo fast at en realisering av planene på Langemyr vil kunne være avgjørende for at Kristiansand og Agder skal kunne nå klimamålene som er politisk vedtatt.

Rapporten avdekker at Langemyr er et unikt område i nasjonal sammenheng, der det er gode forhold for å ta i bruk ulike transportløsninger, utnytte synergier mellom energibærere, og ta i bruk ny teknologi. Langemyr kan bli et transport- og teknologiknutepunkt med negative klimautslipp.

- Området kommer ikke nødvendigvis til å se så veldig annerledes ut om ti år, det kommer fremdeles til å være et knutepunkt med ulike funksjoner. Forskjellen er hvordan man bruker området.

Energikrevende prosjekter

Koordineringsprosjektet skal altså legge til rette for samarbeid mellom flere prosjekter.

Et av prosjektene undersøker muligheten for å bruke området til en godsfordelingsterminal, der mest mulig gods blir fraktet på bane, og siden samkjørt til større lokasjoner som f.eks. kjøpesenter. Dette prosjektet forsøker å finne muligheter for å redusere utslipp ved å se på hvordan ulike leverandører kan samarbeide om transport, etablering av infrastruktur for klimanøytrale drivstoff, og overordnet regional transportplanlegging, som f.eks. ny ytre ringvei og flytting av havn.

Et annet prosjekt undersøker mulighetene for å etablere karbonfangst-anlegg på Returkraft, og hvordan dette skal kunne transporteres bort.

Greenstat sitt prosjekt ser på muligheten for å produsere hydrogen på Langemyr, og om det er marked for å bruke hydrogen til transport på vei, bane og maritim sektor.

Et prosjekt legger til rette for konvertering av Bane Nors terminal på Langemyr til nullutslippsterminal. AKT har et prosjekt for å se på mulighetene for ladding av busser i området.

Fellesnevneren for alle prosjektene er at strømnettet ved Langemyr er bedre enn i Kvadraturen, og det er derfor flere muligheter der.

Flyfoto Langemyr

Publisert: 3. juni 2022 9:19
Oppdatert: 22. november 2022 12:18