Kristiansand kommune som organisasjon

Her finner du statistikk om kommuneorganisasjonen. Denne delen av barometeret viser tall fra kommunens drift, for eksempel for bygge- og anleggsplasser for kommunale prosjekter, og energibruk, avfall og matsvinn i de kommunale enhetene.

Leter du etter statistikk for Kristiansand som samfunn? 

Klimamål og klimaregnskap i Kristiansand kommune

Kommunen utarbeider klimaregnskap for driften i kommuneorganisasjonen. Disse tallene kommer frem i den delen av klima- og miljøbarometeret som heter Kristiansand kommune som organisasjon. Kommunen er sertifisert som Miljøfyrtårn og bruker dette systemet som styringsverktøy for klima- og miljøledelse. De siste årene er det jobbet for å sertifisere alle enheter i kommunen, slik at tallgrunnlaget skal være mest mulig korrekt.

Det er også vedtatt klima- og miljømål for kommunens organisasjon (2022), med indikatorer som rapporteres på årlig.  Målene strekker seg mot 2030, og har rullerende mål som følger fireårsperioden i økonomiplanen. Kommuneorganisasjonen skal for eksempel redusere klimagassutslipp med 65%.  Alle målene følges opp gjennom en eller flere indikatorer. Indikatorene har år 2021 som grunnlag, og endringene måles ut ifra dette. Kommunen rapporterte på disse indikatorene for første gang i 2023.

Målene dekker områdene klimagassutslipp, energi, bygg og anlegg, avfall og matsvinn, innkjøp og anskaffelser, tjenestereiser og transport og kjøretøy. Disse tallene kan du finne i klima- og miljøbarometeret.

Direkte og indirekte utslipp

Det er viktig å merke seg at den tilgjengelige statistikken over klimagassutslippene, som hovedregel bare viser de direkte utslippene, altså de som skjer i vårt geografiske område. Vi i Kristiansand er også ansvarlige for klimagassutslipp som skjer andre steder i verden, gjennom for eksempel produksjon og transport av varer og tjenester som vi kjøper. Disse utslippene kalles indirekte utslipp, og er ikke like lett å lage statistikk over, men like fullt viktige å redusere. Dette jobber Kristiansand kommune også aktivt med gjennom satsninger på sirkulærøkonomi, gjenbruk, matsvinn osv.

Når det gjelder klimagassutslippene til kommuneorganisasjonen er det inkludert noen indirekte utslipp fra f.eks reiser.

Trafikklysmodellen

For å vise hvordan vi ligger an på å oppnå målene, benyttes «Trafikklysmodellen». Tallene som viser prosentvis endring, er farget for å vise om vi går i riktig eller feil retning.

Grønne tall betyr at vi er på vei i riktig retning og har måloppnåelse. Oransje tall betyr at vi er på vei i riktig retning, men målet er ikke nådd enda. Rød betyr at vi beveger oss i feil retning, og ikke har måloppnåelse.

Leter du etter flere fakta om klima og miljø? Sjekk ut klima-ordboken vår. 

Publisert: 23. mai 2024 13:46
Oppdatert: 30. mai 2024 9:36