Klimasatsmidler til Kristiansand kommune.

Kristiansand har fått innvilget støtte til klimasatsing fra miljødirektoratet i 2023. Støtten kommer godt med i arbeidet med tiltakene i handlingsplan for Kristiansands klima- og miljøstrategi som ble vedtatt våren 2023.

Tidligere år har det vært 250 millioner i ordningen, men i 2023 ble det kun lagt inn 100 millioner, og i revidert nasjonalbudsjett ble det en økning i midler til 200 millioner. Kristiansand har i 2023 fått innvilget 3 søknader som tilsvarer et tilskudd på 1 869 000,-. Agder fylkeskommune bidro med en hel klimasatsuke for å hjelpe kommunene igjennom søknadsprosessen og hadde også øremerkede midler til noen av prosjektene som ble innvilget fra klimasats. «Sammen med Statsforvalteren i Agder ønsker vi i Agder fylkeskommune å bidra til gode klimatiltak i kommunene. Vi må jobbe sammen for å nå klimamålene.» sier klimarådgiver Anne Kristin Peersen i Agder fylkeskommune.

Tiltakene som ble innvilget i Kristiansand har potensiale til å redusere både direkte og indirekte klimagassutslipp.

Om Klimasats

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Tilskuddsordningen skal fremme klimatiltak i kommuner og fylkeskommuner. Ordningen skal bidra til at kommunene integrerer klimahensyn i sine aktiviteter. Dette skjer ved at prosjekter som bidrar til å redusere utslipp av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet får tilskudd. Videre skal ordningen bidra til at kommunen styrker rollen som samfunnsutvikler og pådriver. På den måten kan kommunen legge til rette for samarbeid på klimaområdet mellom ulike aktører og fagområder.

Følgende tiltak har fått støtte i 2023:

Ombruk Kristiansand

Byantikvaren søkte om klimasatsmidler fra Miljødirektoratet, og vil motta 1 000 000,- i tilskudd. Nå kan det opprettes et verksted i samarbeid med Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, og lønnes en verkstedmester som kan gi ungdommer opplæring. Hvis kommunen skal kunne forvente at huseiere tar vare på sine verneverdige hus, er det viktig å gå foran med et godt eksempel. Da er det helt essensielt å ha et verksted, ikke bare for å kunne sette i stand bygningsdeler, men også for å kunne gi ungdommer opplæring i håndverksfag. I dag er det svært få verksteder i Kristiansand, og mange av de dyktigste håndverkerne nærmer seg pensjonsalder. Når vi reparerer istedenfor å kaste sparer vi på transport og håndtering av avfall og på produksjon, transport og lagring av nye produkter. Byggebransjen står for en vesentlig andel av klimagassutslippene, og dette er et skritt i riktig retning og et viktig signal til næringslivet om at bedriftene må omstille seg, og fokusere på produkter av høy kvalitet som lar seg reparere.

Byantikvar i Kristiansand, Jorunn Monrad. Byantikvaren er kommunens rådgiver for kulturminnevern

«Som byantikvar er jeg opptatt av verneverdige bygninger, men hvis vi ikke gir ungdommer opplæring i håndverksfagene vil det bli vanskelig å få satt i stand både eldre og nyere bygninger. Det er alvorlig mangel på dyktige håndverkere i mange fag i dag, og vi gleder oss til å gå i gang med verkstedet.» sier en engasjert byantikvar.

Bildet: Byantikvar i Kristiansand, Jorunn Monrad. Byantikvaren er kommunens rådgiver for kulturminnevern

Møkk med mening, kompostering ved Jegersberg gård

Jegersberg gård er et rus‐ og medikamentfritt rehabiliterings‐ og kompetansesenter eid av Kristiansand kommune. Rehabiliteringen foregår etter de fire virkningsfulle elementene: tid, fellesskap, mentorering og kvalifisering. Denne måten å drive rehabilitering på er innovativ i norsk sammenheng. Stallen tilknyttet Jegersberg gård har 15 oppstallører (leier boks til hest) og gården har i tillegg syv egne hester.

«Takket være godt samarbeid med Miljøvern i enhet for Klima- og arealutvikling, har vi nå vært så heldige å bli tildelt klimasatsmidler (420 000,-) fra Miljødirektoratet til å bygge et ASP‐ komposteringsanlegg (Aeriated static pile composting) for å endre vår nåværende håndtering av avfall fra stalldrift.», smiler prosjektansvarlig Hilde Marie Kvarenes.

Jegersberg gård ønsker at dette tiltaket skal bidra til mer kortreiste sirkulære kretsløp, en ny metode og endret organisering for lavere klimabelastning. Kvarenes sier videre: «Transportbehovet av stallavfall vil utgå, samtidig som ressursene blir ombrukt i vårt nærområde. I dag betaler Jegersberg gård årlig 150 000,- for håndtering av stallavfall og vi er meget begeistret over at vi nå kan endre denne utgiftsposten til en ny inntektskilde for gården».

Byggingen av kompostanlegget vil bli gjennomført av beboere i rehabilitering ved Jegersberg gård, og vil på sikt bli driftet av arbeidslaget stall- og gårdsdrift. Komposteringsmetoden har også overføringsverdi til andre staller og vil kunne bidra til at større mengder hestemøkk håndteres på en klima‐ og miljømessig bedre måte, samtidig som det lokalt blir tilgang til kortreiste jordforbedringsmidler og jordblandinger.

Agder fylkeskommune har også bevilget et tilskudd til prosjektet og sier i sin tildelningstekst: «Sirkulær økonomi, der ressurser og produkter ombrukes, er et hovedprinsipp for næringsutvikling og vekst. Omstilling til sirkulær økonomi er nødvendig for å nå mål vedtatt i Regionplan Agder 2030 om reduksjon av klimagassutslipp og for omstilling til et lavutslippssamfunn. Prosjektet som Kristiansand kommune har søkt støtte til vil bidra til å nå våre overordnede mål!»

Bildet: Fagleder for stall- og gårdsdrift ved Jegersberg gård, Ilja Svensson, på befaring ved ASP-komposteringsanlegget på Storhaug ridesenter.

Kristiansand havn, ombygging av arbeidsbåt fra diesel til elektrisk 

Kristiansand havn har som mål å bli nullutslippshavn innen 2030 og har fått godkjent søknad om Klimasats-støtte på 449 000,- for å bygge om eksisterende arbeids-/fortøyningsbåt fra dieseldrift til elektrisk drift. Tiltaket vil redusere årlige utslipp med cirka 5,7 tonn CO2. Havna vurderer ombygging av eksisterende fortøyingsbåt som et godt alternativ til nykjøp, sett fra et sirkulærøkonomisk ståsted. I tillegg til ombygging til elektrisk drift vil havna totalrenovere og oppgradere fartøyet inkl. renovering av skrog, skifte av slitedeler, omlakkering, fenderlister osv. slik at båten fremstår som ny. Tiltaket planlegges for å forlenge fartøyets leve‐/brukstid med minimum 20 til 25 år.

Kristiansand havn skriver i sin søknad at «Båtmarkedet er i tidligfase med hensyn til elektrifisering. Tilbudet av hel‐elektriske båter er foreløpig lite, men vi ønsker å bidra med oppdrag til markedet, slik at tilbudssiden kan utvikles. Ved å kunne vise til elektrisk fortøyningbåt, vil andre aktører i havna bli inspirert til å anskaffe fartøyer med elektrisk fremdriftssystem».

 

Publisert: 8. august 2023 14:18
Oppdatert: 25. oktober 2023 14:43